Sivuston käyttöehdot

 

Into Terveys Oy:n verkkosivujen käyttäminen edellyttää, että käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. Näihin ehtoihin tulee tutustua ennen Into Terveys Oy:n verkkosivujen käyttämistä. Eri palvelut voivat sisältää näiden ehtojen lisäksi sovellettavia erityisiä ehtoja. Tunnisteiden avulla käytettäviin palveluihin sovelletaan myös tunnisteiden käyttöä koskevia sopimusehtoja. Sivuja käyttämällä sitoudutte noudattamaan näitä ehtoja.

PALVELUNTUOTTAJA

Sivujen pääasiallisena palvelutuottajana toimii Into Terveys Oy (2880651-6), Työpajankatu 10B, 00580 Helsinki.

PALVELUNTUOTTAJAN VASTUU

Into Terveys Oy ei vastaa välittömistä eikä välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat näiden sivujen tai sähköisten palveluiden käytöstä tai käytönestymisestä tai näihin liittyvästä vahingosta. Into Terveys Oy ei takaa, että verkkosivut toimivat ilman keskeytyksiä tai virheitä. Into Terveys Oy:n verkkosivuilla julkaistava sähköinen informaatio on tuotettu ainoastaan tiedonantotarkoituksessa, ellei erikseen ja nimenomaisesti ole toisin sovittu.

KÄYTTÄJÄN VASTUU

Käyttäjä vastaa sivujen kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei lähetä näille sivuille mitään lain vastaista tai epäasiallista aineistoa. Käyttäjän tulee kaikin kohtuullisin keinoin varmistua siitä, että lähetetty aineisto ei sisällä viruksia tai ole muulla tavoin vahingollista.

MUUTOKSET

Into Terveys Oy varaa oikeuden muuttaa sivujen ulkoasua, sisältöä, käyttöehtoja, saatavuutta sekä sivuilla toimitettavia palveluita tai muita sivujen ominaisuuksia tai lakkauttaa palvelun ilman ennakkoilmoitusta. Into Terveys Oy:llä on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi.

VERKKOAJANVARAUS

Into Terveys Oy:n verkkosivuillansa tarjoama verkkoajanvarauspalvelu on tarkoitettu vastaanottoaikojen varaamiseksi ainoastaan suoraan ja välittömästi asiakkaan ja Into Terveys Oy:n välillä. Yhtiön verkkoajanvaraus-sivustolla edellä mainittua tarkoitusta varten antamien kaikenlaisten tietojen välittäminen tai levittäminen kolmansien osapuolien toimesta on kielletty. Esimerkiksi tietojen välittäminen vapaina olevista vastaanottoajoista on kielletty. Verkkoajanvarauksessa tarjottujen palveluiden koneellinen tai automatisoitu hakeminen on niin ikään kiellettyä.

HENKILÖTIEDOT

Into Terveys Oy käsittelee henkilötietoja henkilötietolain ja vakuutusyhtiölain mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan ja vakuutussalaisuuden toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Rekisteröintiä edellyttävissä palveluissa kerätyt käyttäjätiedot ovat osa Into Terveys Oy:n asiakasrekisteriä ja niitä käytetään vain siinä määriteltyyn tarkoitukseen. Tietoja hankitaan rekisteröidyltä itseltään tai hänen edustajiltaan, viranomaisten pitämistä julkisista rekistereistä sekä luottotieto- ja asiakashäiriörekistereistä. Vakuutussalaisuus rajoittaa Into Terveys Oy:n hallussa olevien tietojen luovuttamista sivulliselle muutoin kuin sen henkilön suostumuksella, jota tiedot koskevat tai lain edellyttämissä tapauksissa. Asiakas- ja hoitotiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus. Asiakkaan hoitoon liittyviä tietoja ja asiakirjoja saavat käsitellä vain potilaan / asiakkaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt. Henkilötietolain tarkoittama rekisteriseloste/tietoturvaseloste on saatavilla Into Terveys Oy:stä ja verkkosivuilta.

SÄHKÖPOSTI

Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten viestien välittämistä sähköpostitse Into Terveys Oy:lle tulee välttää. Into Terveys Oy ei ole velvollinen toteuttamaan avoimen sähköpostin välityksellä annettuja toimeksiantoja tai palvelupyyntöjä. Into Terveys Oy:llä on oikeus käyttäjän pyynnöstä toimittaa sähköpostin välityksellä tietoja käyttäjän määrittelemään sähköpostiosoitteeseen. Yhtiö ei vastaa mistään avoimessa tietoverkossa lähetetyistä viesteistä aiheutuvista välittömistä eikä välillisistä vahingoista.

SIVUJEN KÄYTTÖTIEDOT JA EVÄSTEET

Yhtiö voi kerätä, käsitellä ja analysoida tietoja sivujen käytöstä, liikenteestä, tapahtumista ja muista sivuihin liittyvistä tilastotiedoista. Käyttäjää ei voida tunnistaa näistä tiedoista.

Yhtiön verkkosivuilla käytetään evästeitä (cookies). Eväste on käyttäjän omalle tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä pieni tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Into Terveys Oy:n verkkosivulla käytetään evästeitä ja vastaavia tekniikoita sivuston ja palveluiden toteuttamiseksi ja kehittämiseksi 

Into Terveys Oy voi evästeiden avulla tallentaa mm. käyttäjän IP-osoiteen, käynnin kellonajan, vieraillut sivut, käytetyn selaintyypin, verkko-osoitteen, josta käyttäjä on tullut verkkosivulle sekä palvelimen, jolta käyttäjä on tullut verkkosivulle.

Evästeiden käytön perusteella kävijöitä ei voida tunnistaa. Evästeen käyttö verkkosivuilla ei vaikuta tietoturvaan.

Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön muuttamalla selaimen asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Jos toiminto kytketään pois, voi tämä johtaa siihen, että joidenkin palveluiden toiminta hidastuu tai pääsy joillekin verkkosivuille estyy kokonaan.

LINKIT JA SOSIAALISEN MEDIAN LIITÄNNÄISET

Sivustoilla voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkopalveluihin sekä sosiaalisen median liitännäisiä (esim. Facebook, Twitter, Instagram). Into Terveys Oy:n verkkosivuilla olevat kolmannen osapuolen ylläpitämät liitännäiset latautuvat näiden palveluiden omilta palvelimilta, jolloin kolmas osapuoli voi asettaa omia evästeitään. Näihin Into Terveys Oy:n verkkosivuilla ja palveluissa oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja. Into Terveys Oy ei ole vastuussa kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta tai niiden käytöstä.

IMMATERIAALIOIKEUDET

Näiden sivujen omistus- ja tekijänoikeus sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat Into Terveys Oy:lle ellei erikseen ole toisin ilmoitettu. Kaikki oikeudet sivuihin ja niiden sisältöön pidätetään. Sivujen sisällön tai ulkoasun julkaiseminen, jäljentäminen, siirtäminen tai muuttaminen ilman oikeuksien omistajan lupaa on kielletty, lukuun ottamatta säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista henkilökohtaista käyttöä varten. Aineistoa saa lainata Suomen tekijänoikeuslain (404/1961) mukaisesti. Aineistoa lainattaessa on aina ilmoitettava lähde. Sivuihin sisältyviä tavara- ja liikemerkkejä ei kuitenkaan saa kopioida, julkaista tai edelleen levittää ilman Yhtiön antamaa kirjallista lupaa.

SOVELLETTAVA LAKI

Näihin ehtoihin sekä mahdollisiin Into Terveys Oy:n verkkosivuista tai niiden sisällöstä johtuviin kiistoihin sovelletaan Suomen lakia.

 

Tietosuojaseloste

 

Rekisterinpitäjä:

INTO Terveys Oy (2880651-6), Työpajankatu 10B, 00580 Helsinki

Yhteyshenkilö: Jani Takatalo, jani.takatalo(at)intoterveys.fi

Rekisterin nimi

Asiakas- ja potilasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakas- ja potilasrekisterin ylläpito kuntoutuksellisen ja lääketieteellisen hoidon  toteutuksen,seurannansekäturvallisuudenmahdollistamiseksisekätieteellisen tutkimuksen tekemiseksi lain sallimissa puitteissa.

Rekisterin tietosisältö

Perustiedot:Nimi, henkilötunnus, yhteytiedotKuntoutukseen ja lääketieteelliseen hoitoon liittyvät tiedot:Potilaan/Asiakkaan terveydentilaan liittyvät tiedot (perussairaudet, lääkitykset, aiemmat hoidot, suunnitellut hoidot muualla, kuntoutuksen ja hoidon kannalta muut tärkeät tiedot, sosiaalinen tilanne, kuntoutussuunnitelma ja sen seurantasuunnitelma)

Säännönmukaiset tietolähteet

Potilaan/Asiakkaan antamat tiedot suullisesti ja paperilla sekä hänen antamien lupien perusteella sähköisesti haetut tiedot reseptikeskuksesta/-arkistosta sekä potilastietojen Kanta-arkistosta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Potilaan/Asiakkaan tutkimus- ja hoitotietoja tietoja luovutetaan hänen luvallaan hänet hoitoon ja tutimuksiin lähettäneelle terveydenhuollon yksikölle tutkimus- ja hoitojakson päätyttyä. Potilaan/Asiakkaan tutkimus- ja hoitotietoja voidaan lähettää myös hänen luvallaan muihin terveydenhuollon yksiköihin (esim. erikoissairaanhoito), mikäli tämä katsotaan potilaan/asiakkaan terveydentilan kannalta tärkeäksi.

Potilaan/Asiakkaan tietoja voidaan lähettää myös terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitusvelvollisuuksista määrättyjen lakien puitteissa tietoa esim. Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitokselle (THL) tai poliisi-viranomaiselle tilanteen näin vaatiessa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Potilaan tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Potilas- ja asiakastiedot tallennetaan sähköiseen potilastietojärjestelmään, mihin pääsyyn vaaditaan salasanat. Salassa pidettäviä tietoja ei potilasjärjestelmässä varsinaisesti ole, joten kaikki organisaation jäsenet voivat tarkastella potilaan/asiakkaan tietoja, mikäli hänellä on hoitosuhde ko. potilaaseen/asiakkaaseen (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä)

Tarkastusoikeus

Jokaisella potilaalla/asiakkaalla on oikeus tarkastaa hänestä tehdyt potilasmerkinnät sähköisestä rekisteristä. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti allekirjoitettuna ja osoittaa se INTO Terveys Oy:n rekisteristä vastaavalle henkilölle (Jani Takatalo).

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella potilaalla/asiakkaalla on oikeus vaatia hänestä tehdyn potilasmerkinnän korjaamista sähköisessä rekisterissä. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti allekirjoitettuna ja osoittaa se INTO Terveys Oy:n rekisteristä vastaavalle henkilölle (Jani Takatalo). Potilaan/Asiakkaan perustietojen (nimi ja yhteystiedot) muuttaminen onnistuu kuitenkin suullisesti pyytämällä tätä muutoksen tekoa INTO Terveys Oy:ssä työskentelevältä.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsitte- lemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, et myynti ja muuta suora- markkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.